Regulamin

Wstęp

Hurtownia internetowa dostępna pod adresem https://bestool.pl/ prowadzona jest przez Jakuba
Buśkiewicza wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Yurpra Jakub Buśkiewicz pod adresem
ul. Na Wzgórzu 10 lok. 8, 76-220 Główczyce, NIP: 8393216378, REGON: 386060900, wpisanego do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– telefon: +48 730 873 733,
– adres e-mail: [email protected]
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Hurtowni internetowej, zasady zawierania
umów sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej, zasady wykonywania tych umów, prawa
i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

1. Hurtownia internetowa – hurtownia internetowa dostępna pod adresem https://bestool.pl/.
2. Sprzedawca – Jakub Buśkiewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Yurpra Jakub
Buśkiewicz pod adresem ul. Na Wzgórzu 10 lok. 8, 76-220 Główczyce, NIP: 8393216378, REGON:
386060900.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą związaną
ściśle z jej działalnością zawodową.
4. Klient końcowy – podmiot wskazany przez Klienta, na adres którego realizowana jest dostawa
Produktów przez Sprzedawcę.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Hurtowni
internetowej.
7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Hurtowni internetowej, której przedmiotem jest zakup Produktu.
8. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Hurtowni internetowej.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Hurtowni internetowej umożliwiający złożenie
zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone
są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Hurtowni internetowej umożliwiający utworzenie Konta
klienta.
12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
2. Uprawnionymi do korzystania z Hurtowni internetowej są wyłącznie Klienci prowadzący aktywną
działalność gospodarczą oraz zawierający ze Sprzedawcą umowę związaną z ich działalnością
zawodową.
3. Hurtownia nie jest przeznaczona dla osób fizycznych posiadających status konsumenta w umowie,
która mogłaby zostać zawarta za pośrednictwem Hurtowni internetowej.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Hurtowni internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i zasadami współżycia społecznego.
5. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony
danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Hurtowni internetowej.
8. Dane osobowe Klienta końcowego wprowadzane podczas składania zamówienia, wobec których
Klient jest administratorem danych, Sprzedawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Hurtowni internetowej stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w
Hurtowni internetowej, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient
zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich
funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym
oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
12. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych
na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności,
ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z
wykorzystaniem Hurtowni internetowej.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Hurtowni internetowej świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Hurtowni internetowej,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta
Hurtowni internetowej.
2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza
zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do
wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub
z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia
Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego
rejestracji w Hurtowni internetowej.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie
Hurtowni internetowej – Formularza rejestracji.
6. Posiadanie Konta klienta jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Hurtowni
internetowej.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawcy usług internetowych.

§4. Rejestracja

1. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji.
2. Klient wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji
prawdziwych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Klienta poprzez żądanie okazania

dokumentów rejestrowych lub innych stosownych dokumentów poświadczających fakt prowadzenia
działalności gospodarczej zgodnie ze wskazanymi przez Klienta podczas rejestracji danymi.
3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz
akceptację jego postanowień.
4. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto.
5. Zabrania się przekazywania dostępu do Konta klienta osobom nieupoważnionym do działania w
imieniu Klienta.
6. Klient nie posiada prawa do zbywania Konta innym podmiotom.
7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych
umożlwiających logowanie na Koncie.

§5. Umowa sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Hurtowni internetowej za
pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
2. W celu złożenia zamówienia Klient loguje się na stronie Hurtowni, dokonuje wyboru Produktu
dostępnego w ofercie określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego
Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność
dostępną w Hurtowni internetowej), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane
niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, w tym dane adresowe Klienta końcowego a
następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie
składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie
Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość
potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej
zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży,
a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z
kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
§6. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §7 pkt 3
niniejszego Regulaminu).
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie
Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji wynosi do pięciu dni roboczych.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 11.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak
złożone następnego dnia roboczego.
4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna,
Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję
o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie
całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać
dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu
skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w
uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta końcowego przez
przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach
dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
8. Klient końcowy powinien zostać zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania i jego zawartości.
W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności
kuriera sporządzić protokół ze szkody.
9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po
stronie Klienta lub Klienta końcowego, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta
kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub
ponownej wysyłki).

§7. Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:
a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu Tpay.com (zgodnie z regulaminem systemu
Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą
w Poznaniu;
b) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c) w formie cyklicznej opłaty za pośrednictwem systemu Stripe.com.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia umowy.
W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu
płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu
płatności na rachunku bankowym w przypadku przelewu tradycyjnego.
4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta
podczas rejestracji. Sprzedawca nie umożliwia generowania faktur zbiorczych obejmujących złożone
zamówienia.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§8. Postanowienia dodatkowe. Rękojmia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile
Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub działającej w imieniu
Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie
rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Hurtowni
internetowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości
zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
3. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi.
4. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi,
osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych
szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę,
przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia
złożonego przez Klienta.
6. Produkty dostępne w Hurtowni internetowej objęte są gwarancją producenta.
§9. Stany magazynowe wraz z opisem Produktu

1. Sprzedawca umożliwia pobranie przez Klienta plików XML zawierających stany magazynowe oraz
opis Produktów dostępnych w Hurtowni internetowej.
2. Udostepnienie plików XML jest usługą odpłatną. Klient dokonujący rejestracji po raz pierwszy może
skorzystać z darmowego okresu próbnego na korzystanie z plików XML. Okres próbny wynosi 3
miesiące i liczony jest od daty aktywacji Konta klienta.
3. Po zakończeniu okresu próbnego Klient może wykupić dostęp do plików XML w formie miesięcznej
subskrypcji w cenie 49 zł netto lub rocznej w cenie 490 zł netto.
4. Dostęp do plików XML aktywowany jest niezwłocznie po opłaceniu przez Klienta wybranej formy
subskrypcji. Klient wnosi opłatę zgodnie z metodami płatności określonymi w §7 Regulaminu. Klient
uzyskuje dostęp do lików XML po zalogowaniu się na Koncie klienta.
5. W ramach korzystania z plików XML Klient nie jest uprawniony do ich modyfikacji w całości lub w
jakiejkolwiek części. Klient nie jest uprawniony do udostępniania plików XML osobom trzecim.
6. Klient uprawniony jest wyłącznie do wykorzystywania plików XML na potrzeby prowadzenia
sprzedaży Produktów dostępnych w Hurtowni internetowej.

§10. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym
(np. Konto klienta) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać
umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając
oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej [email protected]

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za
pomocą Hurtowni internetowej, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na
adres [email protected]
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa
firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
złożenie reklamacji.
5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych
(w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub
działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez
Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Hurtowni internetowej przez
Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz
obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
funkcjonalności Hurtowni internetowej z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy
bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych
funkcjonalności Hurtowni internetowej nie może naruszać praw Klienta.
§12. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone w Hurtowni internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron
i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej
dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej
zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni
internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie
jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Hurtowni internetowej, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć,
aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w
odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich
majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób stron
internetowych lub ich części, a także poszczególnych treści udostępnianych za ich pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Hurtowni internetowej treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Sprzedawca powiadomi na stronie Hurtowni internetowej na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed
wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do
Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana
Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała
umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Hurtowni zamówień.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2021 r.

>